תקנון אתר אינטרנט https://duduoutmezgine.com/ / דודו אוטמזגין בע”מ

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט.duduoutmezgine.com של השף קונדיטור דודו אוטמזגין, (להלן: “האתר”), המפעיל של האתר ו/או בעל הזכויות באתר . הגלישה והעיון במידע המופיעים באתר, בכפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: “התקנון”):

1. תנאי שימוש באתר-

1.1. תנאי השימוש באתר שלהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר.
1.2.  השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.3.  שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא.
1.4. נא לקרוא את הוראות השימוש והתקנון בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין חברת דודו אוטמזגין בע”מ, לכל דבר ועניין.
1.5.  בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
1.6.  תנאי השימוש ו/או תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת וחברת דודו אוטמזגין בע”מ שומרת על זכותה לעדכנם ו/או לשנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נא להקפיד להתעדכן בהוראות התקנון.
1.7. המידע המצוי במרשמי האתר ו/או במחשבי חברת דודו אוטמזגין בע”מ, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות באתר.
1.8. בכל מקום בו מצוין חברת דודו אוטמזגין בע”מ בתקנון זה ההתייחסות הנה גם למי מטעמה.
1.9. חברת דודו אוטמזגין בע”מ עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב והחברה הנ”ל לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.
1.10. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לחברת דודו אוטמזגין בע”מ דרך פרטי הקשר המצוינים להלן בסעיף ‎5 לתקנון ובאתר עצמו.

2. אופן השימוש באתר על ידי המשתמשים –

כל אדם העושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבקר, או מבצע שימוש אחר (להלן: “משתמש” ו/או “לקוח”), מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

2.1.  לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לחברת דודו אוטמזגין בע”מ ובין אם לצד ג’.
2.2. ככל שאפשרות זו קיימת בכלל, לא לעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או כזה הפוגע בצד שלישי.
2.3. לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.
3. השירותים המוצעים באתר –

3.1.  התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה וכי ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים לבין התמונה.
3.2. חברת דודו אוטמזגין בע”מ רשאית לפרסם מבצעים ו/או הנחות וכל הטבות בסניפה, כולם או חלקם, בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. חברת דודו אוטמזגין בע”מ תהיה רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת.
4. קניין רוחני וזכויות יוצרים –

4.1.  האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ”ב (להלן: “המידע”) מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים לחברת דודו אוטמזגין בע”מ ו/או לצדדים שלישים אחרים.
4.2.  חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של חברת דודו אוטמזגין בע”מ לרבות עצמי ו/או מסחרי, אלא אם חברת דודו אוטמזגין בע”מ התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
4.3.  כל זכויות הקניין הרוחני בקשר המידע ו/או האתר (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר לרבות השם “חברת דודו אוטמזגין בע”מ”, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של חברת דודו אוטמזגין בע”מ והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לה באופן בלעדי.

5. שירות לקוחות –

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל חברת דודו אוטמזגין בע”מ בפרטים הבאים:

5.1. טלפון: 04-871-3917
5.2 דוא”ל: EMAIL: duduout@netvision.net.il (נא לציין מס’ טלפון בעת משלוח דוא”ל)
6. תנאים כלליים –

6.1. האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמות שהם (As Is).
6.2 האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברת דודו אוטמזגין בע”מ. למען הסר ספק, חברת דודו אוטמזגין בע”מ לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. חברת דודו אוטמזגין בע”מ רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
6.3 חברת דודו אוטמזגין בע”מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, תהא עילת התביעה אשר תהא.
6.4 חברת דודו אוטמזגין בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.
7. ברירת דין ובוררות –

7.1. הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים (חברת דודו אוטמזגין בע”מ) בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית על-פי כלליו, לשלילת כל סמכות של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.
7.2 היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, סמכות לבימ”ש מוסמך באזור חיפה בלבד. יחולו דיני משפט במדינת ישראל בלבד.