תקנון מועדון לקוחות דודו אוטמזגין פטיסרי

1.      כל אדם מעל גיל 18 שנים וכל גוף מאוגד ורשום על פי דין, רשאי להצטרף למועדון הלקוחות של דודו אוטמזגין פטיסרי בע"מ אשר הינה רשת קונדיטוריית הבוטיק (להלן: החברה ו/או פטיסרי) , בין אם מועדון זה מופעל על ידה ישירות או באמצעות ארגון מורשה ו/או תאגיד מטעמה (להלן: מועדון הלקוחות).

2.      פטיסרי תהיה רשאית לסרב לקבל אדם או גוף כחברים במועדון הלקוחות וכן תהיה רשאית לסיים את חברותו של אדם או ארגון במועדון הלקוחות על פי שיקול דעה הבלעדי.

3.      כל אדם או ארגון המעוניין להצטרף אל מועדון הלקוחות יכול לעשות כן בקישור https://duduoutmezgine.com/my-account/#register_part או באמצעות סריקת קוד QR בסניפי פטיסרי.

4.      לאחר ביצוע ההרשמה ואישורה יקבל החבר אישור על הרשמתו לחברות במועדון.

5.      מספר חבר המועדון של הנרשם יהיה מספר תעודת הזהות שלו, או מספר התאגיד לפי העניין.

6.      כל חבר מועדון יוכל להזדהות כחבר מועדון באמצעות תעודת זהות תקפה.

7.      בהצטרפותו של החבר למועדון הלקוחות של פטיסרי מובהר לו כי ככל שיבצע רכישות באמצעות אתר הסחר של החברה עליו לאשר את הוראות אתר הסחר וכן את מדיניות הפרטיות של החברה בכתובת: https://duduoutmezgine.com/

8.      החברות במועדון הלקוחות תזכה את חבריה במבצעים שונים, הצעות מיוחדות והטבות ייחודיות אשר היקפן ותנאיהן יפורסמו מעת לעת על ידי פטיסרי בפרסומים שונים.

9.      תנאי בסיסי למימוש הצעות ייחודיות לחברי מועדון הוא הזדהות אישית בקופה כחבר במועדון הלקוחות טרם ביצוע התשלום.

10.  בכל פרסום של מבצע, שובר, קופון או הצעה ייחודית לחברי מועדון יפורסמו התנאים הכלליים והספציפיים החלים על כל הצעה לרבות הסניפים המשתתפים במבצע, תקופת המבצע, היקף מינימלי של פריטים מוצעים למכירה וכל פרט אחר הנדרש לפי דין. בכל מקרה, אלא אם צוין אחרת מפורשות אין כפל מבצעים ו/או הטבות בין מבצעים והצעות ייחודיות לחברי מועדון לבין מבצעים ו/או הצעות לכלל הציבור.

11.  עם ההצטרפות למועדון הלקוחות מוסר החבר פרטים שונים, אותם הוא אינו מחויב למסור אשר ישמרו במאגרי המידע של החברה וזאת לטובת ניהול הקשר עמו כחבר מועדון ולטובת לצרכים שיווקיים.

12.  בכפוף להסכמת החבר על פי דין, רשאית פטיסרי לפנות אליו באמצעי תקשורת שונים בדיוור ישיר לצורך קבלת פרסומים והצעות למוצרים ו/או שירותים ייחודיים. יובהר כי בכל עת יהא רשאי החבר לבקש שלא לשלוח אליו מידע פרסומי כאמור באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר של הנהלת המועדון המפורטת להלן ו/או באמצעות הוראות ההסרה המצורפות לכל פנייה והחברה תחדל מלעשות כן תוך 3 ימים ממועד פנייתו אליה.

13.  ידוע לחבר כי במסגרת חברותו במועדון תאסוף החברה מידע בלתי מזוהה ואנונימי בנוגע לרכישות אותן הוא יבצע אצלה בו תעשה החברה שימושים סטטיסטיים ושיווקיים שונים. פטיסרי תהיה רשאית להעבירן לגופים ו/או חברות איתן היא מקיימת שיתופי פעולה במסגרת מועדון הלקוחות וזאת לטובת צרכים שיווקיים שונים ובכפוף להוראות כל דין.

14.  כל חבר רשאי לבקש להסיר את פרטיו ממאגר המידע אותו מנהלת פטיסרי באמצעות פניה בכתב למשרדי החברה ופרטיו יוסרו תוך 30 ימים.

15.  חבר יהיה אחראי לעדכן את פטיסרי בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים. חבר מועדון אשר לא יעדכן את פרטיו האישיים על מנת שיתאפשר קשר רציף ותקין עמו יכול ולא יהיה זכאי לקבלת הטבות ו/או הצעות ייחודיות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של פטיסרי.

16.  פטיסרי תהיה רשאית להציע לחברים במועדון הלקוחות הצעות מותאמות אישית וידוע לחבר כי תיתכן שונות בין הטבות שונות הניתנות לחברי מועדון ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר עם שונות זו.

17.  כל חבר רשאי להפסיק את חברותו במועדון באמצעות הודעה בכתב למשרדיה הרשומים של החברה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובתInfo@duduoutmezgine.com . החבר יגרע מרישומי החברים במועדון תוך 30 ימים ממועד פנייתו לחברה.

18.  פטיסרי רשאית לבטל חברותו של כל חבר מועדון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה.

19.  פטיסרי רשאית להפסיק בכל עת את פעילו מועדון הלקוחות באמצעות הודעה לחבר בכל דרך שתמצא לנכון, על הפסקת פעילות המועדון בהודעה שלא תפחת מ-30 ימים מראש והיא תאפשר לחברי המועדון לנצל את ההטבות העתידיות אשר פורסמו על ידה ו/או הוצעו לחבריה כולן או חלקן.

20.  פטיסרי רשאית בכל עת לשנות את הוראות התקנון כוללן או חלקן, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט ובלבד שיפורסם באתר החברה נוסח התקנון החדש. החל ממועד פרסום הנוסח החדש יחייב את החברה רק נוסחו המעודכן.

21.  מתן הטבות לחברי המועדון הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של פטיסרי. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון כאמור לעיל, תפעל פטיסרי לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד פטיסרי בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.

22.  הגשת בקשה לחברות במועדון לקוחות פטיסרי כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.

23.  כתובת הנהלת המועדון הינה: חשמונאים 15 קרית מוצקין.

24.  ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה באמצעות אפליקציית  WHATSAPP בהודעות בלבד במספר: 049116565 או בהודעה כתובה למייל Info@duduoutmezgine.com.